กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการได้ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผศ.ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยทิพย์ ตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายแผนและวิจัย โดยมีท่าน รศ.ดร.ไพรโรจ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศุนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมาหสารคาม

ในการนี้ รศ.ดร.ไพรโรจ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ และร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป