ประมวลภาพ โครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัด อบรมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ไพรโรจย์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในงาน และกล่าวรายงานโดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานในการอบรมดังกล่าว