ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 – 204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้ที่ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3438-855 ต่อ 1192 โทรสาร 0-3427-4500 หรือ e-mail: research@christian.ac.th