ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 5
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 16.30 น. – 16.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เวลา 16.40 น. – 18.40 น.
“แนวทางการเขียนแบบคำขอแต่งตั้งเข้ารับคำปหน่งที่สูงขึ้น”
โดย

นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย บุคลากรชำนาญการ
นายอภิชัย ชาญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นางวลัญชพร ชัยพัฒน์ บุคลากรชำนาญการ
นางวาสนา อุทัยแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคามเวลา 18.40 น. – 19.00 น.
สรุปประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน