ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารภูพานสาสน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ใน

วารสารภูพานสาส์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์

นักวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้สนใจสามารถ

ส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ http://hms.snru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร 042-744014