ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 4

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรมาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการจากงานประจำที่ทำอยู่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 5 ท่าน คือ
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.ฐิติศักดิ์  เวชกามา หัวหน้าสำนักงานเลขานถการคณะวัฒนธรรมศาสตร์
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ
นายปฎิพัฒน์ อุดรไสว บุคลากรชำนาญการ
นางแจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการ