ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกาาภาคใต้ตอนล่าง ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ” ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมินทร์ ธนา จ.ตรัง

ในการนี้คณะกรรมการการจัดงาน จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งแบบตอบรับมายังสถาบันยวิจัย ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.skru.ac.th/ranc2018 หรือที่ https://goo.gl/ESrgcc