ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นักวิจัย นักศึกษา สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และด้านการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ.2561 ผ่านทางระบบลงทะเบียน http://www.bpi.ac.th/

———————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ

โทรศัพท์ 02 482 2176 ต่อ 357,363