กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในระดับดี สาขาสังคมวิทยา ในหัวข้อ “ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง ( The  Invented Tradition of Northeastern Communities in Mekong Basin)”

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ที่ตอบโจรย์แก่การแก้ปัญหา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น  127 ผลงาน โดยการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)ได้มีการจัดทำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกีรติคุณแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่ได้ค้นคว้าวิจัยและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชนร์ต่อประเทศชาติสืบไป