ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) ฉบับแก้ไข

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้แระกาศจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการการและ จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อการพัฒนามหาลัยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2560 บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนกองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศผลการพิจารณา-ครั้งที่-4-60-ฉบับแก้ไข (292.1 KiB, 174 downloads)