ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิขาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์อุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังกล่าวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาดังเอกสารแนบท้าย และสามารถทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย-ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ฯ-ปี-2561 (661.3 KiB, 225 downloads)