เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การปฐมนิเทศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

การปฐมนิเทศ ในโครงการ “การปฐมนิเทศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561
ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1
ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กองวิจัย2560-1 (1.6 MiB, 386 downloads)