ประกาศผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 4/2560

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้แระกาศจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการการและ จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อการพัฒนามหาลัยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2560 บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนกองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศค่าตอบแทนการการตีพิมพ์บทความวิจัย-ครั้งที่-4-2560 (1.4 MiB, 123 downloads)

ประกาศค่าตอบแทนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร-ครั้งที่-4-2560 (350.8 KiB, 33 downloads)