Daily Archives: November 11, 2020

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

เอกสารแนบประกาศหลักเกณฑ์ 65 1.แบบฟอร์มโครงการวิจัย   2.แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรม   3.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23)   4.เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์   5.ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน E-Book  การยื่นคำของบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Read More »