Daily Archives: November 9, 2020

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21 ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้ 1. นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation) 2. นวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation) เปิดรับสมัคร 3 รุ่น 1.รุ่น “Fly weight” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า (กลุ่มละ 5 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ) 2.รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ... Read More »