Monthly Archives: October 2020

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

–  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท First International Publication – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก – ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร เอกสารแนบ…. Read More »

ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารเพิ่มเติม….. 1-บันทึกขอส่งสัญญาข้อเสนอโครงการทำนุฯ-64 2-แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนโครงการทำนุฯ-64 3-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯ-64 4-แบบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุฯ-64 Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง….. Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น ในการนี้ สกสว. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภท Basic Research Fund เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result) รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยให้ท่านดำเนินการทำสัญญารับทุนภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ประสานงาน นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี โทรศัพท์ 043 754 416 / 1758 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน.doc…… 2.-ใบสำคัญรับเงิน.doc…… 3.-สัญญาทุนกองทุน.doc……   Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติผลงานที่ยื่นขอพิจารณาประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 2) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 3) ประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563 Read More »

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9/2563)

ตามที่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานที่ได้คุณภาพมาตรฐานสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-2564

รายละเอียด เอกสาร เพิ่มเติม….. Read More »

บุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้ร่วมแห่ขบวนแห่กฐิน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ประจำปี​ 2563

เมื่อวันที่​ 9​ เดือนตุลาคม​ พ.ศ.2563​ เวลา​ 14.00​ น.​ ณ​ บริเวณตลาดน้อย เป็นวันตั้งองค์กฐินสามัคคี​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม … บุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ได้ร่วมแห่ขบวนแห่กฐิน​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ประจำปี​ 2563​ และนำบริวารกฐินร่วมตั้งองค์กฐิน​ เพื่อร่วมทอดถวาย​ ณ​ วัดบ้านดอนสวน​ บ้านดอนสวน​ ตำบลท่าขอนยาง​ ตำบลท่าขอนยาง​ อำเภอกันทรวิชัย​ จังหวัดมหาสารคาม​ ในวันเสาร์​ ที่​ 10​ เดือนตุลาคม​ พ.ศ.2563 ข่าว : ปรีชา ศรีบุญเศษ ภาพ : ปัญญาวัฒน์  อาษาภา ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ   Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารและแบบฟอร์ม… Read More »