Monthly Archives: September 2020

โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​ ครั้ง​ที่​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ เรื่อง​ “ทุนนวัตกรรมเข้าถึงได้…ถ้าเข้าใจประเด็นโจทย์ปัญหา”

วันที่​ 6​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 13.00-15.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุม​ SC3-302 คณะ​วิทยา​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ วิทยากร​ ดร.อำพล​ อาภาธนากร สำนักงาน​นวัตกรรม​แห่งชาติ​ ลงทะเบียนได้ที่……..……  Read More »

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8/2563)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 1) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 8/2563) Read More »

ขอเรียนเชิญเร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ” Silk protein hybrid plus anti-oxdant SPF 50 PA+++”

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »