Daily Archives: August 21, 2020

ประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป และได้มาตรฐานสากลสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจ และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยแก่นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) ประจำปี 2563 3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี 2563 4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563   หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น …   / หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) …  /  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ... Read More »