Monthly Archives: August 2020

ประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป และได้มาตรฐานสากลสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจ และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยแก่นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) ประจำปี 2563 3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี 2563 4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2563   หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น …   / หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (MSU Engagement Thailand) …  /  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ... Read More »

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 7/2563)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 1) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 7/2563) Read More »

ประชาสัมพันธ์นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ เวที รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อขอเชิญให้หน่วยงานของท่านพิจารณานำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในสังกัด เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีข้างต้น โดย วช. ได้กำหนดรายละเอียดในการสิ่งผลงานตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย และส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกต่อไป Read More »

งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

รับชมบรรยายกาศ…..  Read More »

ยกเลิกประกาศเชิญชวนการเสนอราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร(เขตพื้นที่นาสีนวน)

Read More »