Monthly Archives: July 2020

กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน”

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้อาจารย์และนักวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน มี อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่… เอกสารประกอบ..   Read More »

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 *** แบบฟอร์มดาว์นโหลด *** แบบฟอร์มทุน-first-inter… แบบฟอร์มบุคลากร… แบบฟอร์มทุน-ป.โท… แบบฟอร์มทุน-ป.เอก… แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์… แบบฟอร์มทุน-fast-track…   Read More »

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร(เขตพื้นที่นาสีนวน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More »

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6/2563)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 1) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6/2563)   Read More »

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน ประเภทโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More »

ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเสนอเจราจาตกลงราคาพัสดุโคเนื้อ จำนวน12 รายการ

การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเสนอเจราจาตกลงราคาพัสดุโคเนื้อ จำนวน12 รายการ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการพิจารณาทุนการสร้างนวัตกรรม-ปีงบประมาณ-2563-รอบที่-2… Checklist… ใบสำคัญรับเงิน… บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน… สัญญาทุน…   Read More »