Monthly Archives: April 2020

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน Book Chapter ประจำปี 2563

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Book Chapter) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจัดอันดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย Read More »

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล ISI และ Scopus

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการประกาศส่งเสริมสนับสนุนกาให้ทุนวิจัยหลายประเภท เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล ความทราบแล้วนั้น ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดทำขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย สามารถสืบค้นได้ถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล ISI และ Scopus ให้ทราบโดยทั่วกัน Read More »

ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก 1-CMR-1.1_เอกสารแนวคิดเบื้องต้น-ฐานราก 2-CMR-2.2.2_ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์-ชุดโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 1-CR-1.1_เอกสารแนวคิดเบื้องต้น-เชิงพานิชย์ 2-CR-2.3_รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ 3-CR-2.2_ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์-รายโครงการ     Read More »