Monthly Archives: September 2019

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทอผ้า 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทอผ้า 1 อัตรา Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

    Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอแผนงานประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับแผนงานประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่  27  กันยายน  2562  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  โทรศัพท์ 043 754 416  โทรศัพท์ภายใน  1755  หรืออีเมล  paramaporn.b@gmail.com ดาว์นโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอแผนงานประกอบการของบประมาณ 2. แบบฟอร์มเสนอแผนงาน 3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 4. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 5. platform 6. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2562  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  โทรศัพท์ 043 754 416  โทรศัพท์ภายใน  1755  หรืออีเมล  paramaporn.b@gmail.com      ดาว์นโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมอาจารย์      2. แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์ Read More »

ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 8/2562

ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 8/2562 Read More »

การขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2562

การขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2562 Read More »