Monthly Archives: ธันวาคม 2018

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2562

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยให้มีผลงานวิจัยตีพิม ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้ ... Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 3 อัตรา

กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ... Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างทอผ้า จำนวน 1 อัตรา

กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี ... Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสารวิชาการในรูปแบบวารสารอิเลคทรอนิกส์

ด้วยสมาคมพยาบาลทหารบก จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรี ... Read More »

เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 4

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผ ... Read More »

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิช ... Read More »

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สกว.)

ตามที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสม ... Read More »