Daily Archives: พฤศจิกายน 2, 2018

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ ... Read More »