Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (E-book)

E-Book สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รางวัลเชิดชูเกี ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... Read More »

ภาพโครงการออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองคลังและพัสดุตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชากา ... Read More »

ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยแ ... Read More »

ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหน ... Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ป.ป.ช.)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ... Read More »

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการว ... Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ป.เอก)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุ ... Read More »