Monthly Archives: ตุลาคม 2018

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปี 2562

ตามที่กองแผนงานได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณราย ... Read More »

ประกาศผลการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 11/2561)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการได้ประกาศหลักเกณฑ ... Read More »

ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติราง ... Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนให ... Read More »

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษ ... Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้ ... Read More »

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ และสัมมนาระดับนานาชาติ “THE-ICE 12th IPoE Forum 2018”

ในวาระครบรอบ 25 ปีการสถาปนาวิทยาลัยดุสิตธานีในปีนี้ ทางวิทยา ... Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference) หัวข้อ “Human Resources Management in Higher Education”

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยจาก 12 ... Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ “The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship” รุ่นที่ 6

ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย ... Read More »