Monthly Archives: กันยายน 2018

ประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสา ... Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน 2562

ด้วย สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเส ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการ ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสน ... Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ Biomedical Research และ Social Science and Behavioral science research

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ... Read More »