Monthly Archives: สิงหาคม 2018

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยท ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยแบบแผนบูรณาการ”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด ... Read More »

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับส ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการทำนุบ ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการทำนถบ ... Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติราง ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้ารวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »