Daily Archives: มิถุนายน 5, 2018

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเ ... Read More »