Monthly Archives: มิถุนายน 2018

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจัด ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิช ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการประจาปี 2561 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานประช ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คนใหม่

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น  ร ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

กองส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นค้นและปฎิบัติการ”

ด้วยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิสวกรรมเทคโนโ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการได้ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »