Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »

เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จะดำเนินการจัดโครงก ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ด้วยกลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรไหม สังกัด กองส่งเสริ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อาจารย์ณัฐ ธัชยะพงษ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการงิชาก ... Read More »

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(Research Management System)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ... Read More »