Daily Archives: เมษายน 3, 2018

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและ ... Read More »