Monthly Archives: เมษายน 2018

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและงานวิจัยจากงานประจำ

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการ บ่มเพ ... Read More »

ประกาศขอแจ้งผลการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรร ... Read More »

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More »

สสส. ขอเชิญร่วมเสนอ “แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ”

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและครอบครัว

  Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

ประมวลภาพโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 7 ปีที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2561

Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและ ... Read More »