Daily Archives: มีนาคม 2, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ขอเชิญผู้ที ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหา ... Read More »