Monthly Archives: มีนาคม 2018

ประกาศขอแจ้งผลการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

ตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันอุดมศึ ... Read More »

ประกาศรับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประ ... Read More »

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเ ... Read More »

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิช ... Read More »

เชิญชวนเข้าร่วมสัมนนาวิชาการ เรื่อง ” นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาก ... Read More »

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ประจำปี 2561

ด้วยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโค ... Read More »

ประกาศขอเลื่อน วันจัดโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 6

ประกาศขอเลื่อนวันจัด โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาว ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับคณะดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ ... Read More »