Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารภูพานสาสน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญส ... Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 : RSKC 2018 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญนักวิจ ... Read More »

ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 4

      เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กองส่งเสริมการวิจั ... Read More »

เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการร่วมมือกับ คณะกรรมการกำกั ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหา ... Read More »

ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครทุ ... Read More »

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยร ... Read More »

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ภายใต้แนวคิด “ ... Read More »