Daily Archives: มกราคม 22, 2018

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 3

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับส ... Read More »