Daily Archives: มกราคม 15, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่ ... Read More »

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบั ... Read More »

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local & Global Sustainability : Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”

Event Date : 2018-03-20 Submission Deadline : 2018-01-25 Ven ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยอ ... Read More »

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาก ... Read More »

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแ ... Read More »