Monthly Archives: ธันวาคม 2017

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ตามที่กลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สังกัด กองส่งเ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คกส. มมส) ครั้งที่ 5/2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  จัดประชุมคณะกรรมการกำกั ... Read More »

ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาว ... Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจ ... Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Event Date : 2018-03-29 – 2018-03-30 Submission Deadli ... Read More »

เชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ประชาสัมพันธ์การเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยใ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กองส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ... Read More »