Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop “The Strategies of Contemplative Education Process”

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop “The Strategi ... Read More »

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาว ... Read More »

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับส ... Read More »

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับอนุมัติให้จั ... Read More »

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเข้าแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มห ... Read More »

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเข้าแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ด้วยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มห ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบนมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์โมดูลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยใช้ R Package

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบน ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »