Monthly Archives: กันยายน 2017

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู้ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยแ ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฎิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่ ... Read More »

ประกาศจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุ ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฎิบัติการ” วันที่ 2 ของการอบรม

วันที่ 2 ของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางปฎิบัติคว ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมแนวทางการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในวันที่  19 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชากา ... Read More »

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบ ... Read More »

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการวิ ... Read More »

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื ... Read More »