ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้            เอกสารแนบ Read More »

ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้            เอกสารแนบ Read More »

ประกาศจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคม และเปิดโอกาสให้หลักสูตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืน ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้นดังนี้ หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์มจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 ชุด ภายในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. Read More »