ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-2564

รายละเอียด เอกสาร เพิ่มเติม….. Read More »

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคม…ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด… แบบฟอร์ม… Read More »

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงของประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด… แบบฟอร์ม… Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปี 2562

ตามที่กองแผนงานได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ   แบบฟอร์มต่าง ๆ Read More »

ประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่ โครงการ Concept Paper งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้ชุดโครงการการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้จัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. นั้น ทั้งนี้ ขอประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น   รายละเอียดโครงการ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า 2563 ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน 2563 Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน 2562

ด้วย สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2557 และกำลังดำเนินการต่อสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับศูนย์ส่งเสริม ฯ กำลังดำเนินโครงการค้นหานักวิจัย และพัฒนาโจทย์โครงการวิจัย ภายใต้วงเงินโครงการละ 300,000 บาท ดังนั้น จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ และประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Concept Paper งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้ชุดโครงการการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 (รายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารแนบ) เอกสารแนบ Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคม และเปิดโอกาสให้คณะ / หน่วยงาน / หน่วยงาน / หลักสูตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจำทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์ม จัดส่งมายังกองวิจัย และบริการวิชาการ จำนวน 5  ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. เอกสารแนบ   Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่านที่สนใจสามารถจัดส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ ถายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการขอรับทุนได้ที่ตามไฟล์แนบด้านล่าง เอกสารแนบท้าย Read More »

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การปฐมนิเทศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

การปฐมนิเทศ ในโครงการ “การปฐมนิเทศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เอกสารประกอบการบรรยาย Read More »

ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานวิชาการรับใช้สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ครั้งที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ Read More »