ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มเพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ในมนุษย์

ประชาสัมพันธ์การใช้แบบฟอร์มเพื่อขอพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ในม ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปี 2562

ตามที่กองแผนงานได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณราย ... Read More »

ประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ ... Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน 2562

ด้วย สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเส ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการ ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสน ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครทุ ... Read More »

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การปฐมนิเทศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

การปฐมนิเทศ ในโครงการ “การปฐมนิเทศโครงการบริการวิชาการ ... Read More »

ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการ ... Read More »

ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกกา ... Read More »