วารสาร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารภูพานสาสน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ใน วารสารภูพานสาส์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยผู้สนใจสามารถ ส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ http://hms.snru.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 042-744014 Read More »

Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

Science, Technology and Engineering Journal (STEJ) : (Former Research and Knowledge) is a peer reviewed, open access journal publishing English language research reports and reviews across all fields of science, technology and engineering. There are two issues a year published both online and as print editions. There are no submission or processing charges to authors. publication in Science, Technology, and ... Read More »

สารวิจัยเพื่อชุมชน

สารจากบรรณาธิการ เรียนผู้อ่านสารวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีปรัชญาและ นโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดโครงการให้บริการแก่ชุมชนและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีหลายโครงการที่ลงไปให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจากหลายองค์กรในระดับชาติ โดยจัดทำปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม Read More »

วารสารสาระคาม

สารจากบรรณาธิการ วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์โดยได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากนักวิจัยสายสนับสนุนรวมถึงนักวิชาการ  นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการมาตีพิมพ์  เป็นงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน  ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทำให้วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น  วารสารสาระคามฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน  8  บทความ  แบ่งเป็นผลงานจากภายในมหาวิทยาลัย  2  บทความ  และผลงานของภายนอกมหาวิทยาลัย 6 บทความ วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2  ในฐานข้อมูล TCI และยินดีต้อนรับบทความวิจัยและบทความวิชาการของบุคลากร  นักวิจัยสายสนับสนุน  บุคลากรสายวิชาการ  นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองบรรณาธิการเปิดกว้างและพร้อมต้อนรับต้นฉบับของท่านในทุกสาขาวิชาและวิทยาการที่เกี่ยวข้อง วารสารสาระคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานหรือบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและวงการศึกษาต่อไป Read More »

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารจากบรรณาธิการ สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกท่าน เนื่องจากวารสารของเราเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ในรูปแบบสหสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 นี้ เนื้อหาภายในเล่มจึงมีความหลากหลายทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สารสนเทศและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ดังนั้นท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์หลากหลายแง่มุม สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ที่สนใจส่งผลงานของท่านมาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเรา ทางกองบรรณาธิการขอเรียนกับทุกท่านว่าในปัจจุบันมีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการสง่ เข้ามาพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารของเราจำนวนมาก หากกระบวนการพิจารณาและขั้นตอนการตีพิมพ์มีความล่าช้าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย อนึ่งหากท่านดำเนินการตามขั้นตอนและคำเสนอแนะของทางวารสาร ก็จะช่วยทำให้ขั้นตอนการดำเนินการรวดเร็วขึ้น ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารของเราจะช่วยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวคิดและผลงานของท่านสู่สาธารณะต่อไป Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารจากบรรณาธิการ         สวัสดีครับ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 2ประจำปี 2560 ฉบับนี้ยังเข้มข้นด้วยเนื้อหาและสาระทางวิชาการ ทุกบทความวิจัยและบทความวิชาการได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงการวิชาการ         ในการจัดทำวารสารทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่คัดเลือกนำมาลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ โดยบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ถูกคัดเลือกตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านเหล่านี้ได้สละเวลาอันมีค่าในการช่วยอ่านและพิจารณาต้นฉบับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดทำวารสารเป็น อย่างดี กองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ Read More »