ผลงานตีพิมพ์

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) ฉบับแก้ไข

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้แระกาศจ่ายค่าตอบ ... Read More »

Selection of entomopathogenic

Selection of entomopathogenic fungus for biological control ... Read More »