โครงการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสู่การปฎิบัติและพัฒนาบุคลากร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

ภาพโครงการออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองคลังและพัสดุตรวจเ

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ Biomedical Research และ Social Science and Behavioral science research

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยแบบแผนบูรณาการ”

กองส่งเสริมการวิจัยแ

Read more