ภาพกิจกรรม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้ารวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการได้ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ ... Read More »

ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (อาจารย์ณัฐ ธัชยะพงษ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการงิชาก ... Read More »

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(Research Management System)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและครอบครัว

  Read More »

ประมวลภาพโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 7 ปีที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2561

Read More »