ภาพกิจกรรม

ภาพโครงการออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

กองคลังและพัสดุตรวจเยี่ยมกองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชากา ... Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับ Biomedical Research และ Social Science and Behavioral science research

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยแบบแผนบูรณาการ”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เข้ารวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการได้ต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการิชาการ ... Read More »

ประมวลภาพ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 เพื่อเ ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »