ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​กอง​ส่งเสริม​การวิจัย​และ​บริการ​วิชาการ​ ครั้ง​ที่​ 6/2563​

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม หลักการเขียนและเรียบเรียงหลักการและเหตุผลวาระการประชุม โดย นางสาวณภัทร  พรจำศิล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม   ภาพกิจกรรม การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2564-2568) ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงหารือแนวทางการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ภาพกิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะและกิจกรรม 5ส(Big Cleaning Day)   Read More »

กองส่งเสริมการวิจัย ฯลฯ จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัด การประชุม คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563

       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…. Read More »

งานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น               Read More »

ประชุมคณะกรรมการ​บริหาร​กอง​ส่งเสริม​การวิจัย​และ​บริการ​วิชาการ​ ครั้งที่​ 2​/2563

Read More »

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »