ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประชุมระดับนานาชาติหัวข้อ ศาสตร์พระราชา : นัยสำคัญต่อขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับภาคีเครื ... Read More »

มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานว ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8”

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเล ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเล ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขอประกาศหลักเกณฑ์การคัดเล ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม 5 ส และร่วมใจปลูกต้นไม้รอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ความเป็นเลิศทางน ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ด้วยกลุ่มงานศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรไหม สังกัด กองส่งเสริ ... Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู้ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยแ ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฎิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชา ... Read More »