ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลทุนโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกกา ... Read More »

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหา ... Read More »

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop “The Strategies of Contemplative Education Process”

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop “The Strategi ... Read More »

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายอาจารย์มหาว ... Read More »

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับส ... Read More »

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับอนุมัติให้จั ... Read More »

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเข้าแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มห ... Read More »

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเข้าแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ด้วยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มห ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »