ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ และ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ตามที่ กองส่งเสริมกา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัค

Read more