ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการร่วมมือกับ คณะกรรมการกำกั ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหา ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครทุ ... Read More »

สวทน. จับมือ สกว.และสวก. พัฒนา Tech2Biz เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ

Tech2Biz เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและน ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศา ... Read More »

สกว.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ถึงวันที่ 15 ก.พ. 61

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิยผู้สนใจส่งข้อเสน ... Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ให้ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ให้ร่วมส ... Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบั ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) ฉบับแก้ไข

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้แระกาศจ่ายค่าตอบ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิขาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »