ข่าวประชาสัมพันธ์

Online Workshop on Writing a Research Proposal หัวข้อ “เขียนโครงการวิจัยให้ตรงใจแหล่งทุน #1”

  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดวีดิโอหลังได้ที่… Read More »

พิธีเปิดโครงการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯ”

ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่… Read More »

ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4/2563)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563  แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563  แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 25631) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4/2563) Read More »

ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยฯ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2563)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563  แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563  แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 25631) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3/2563) 2) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2/2563) Read More »

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน Book Chapter ประจำปี 2563

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Book Chapter) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจัดอันดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย Read More »

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล ISI และ Scopus

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการประกาศส่งเสริมสนับสนุนกาให้ทุนวิจัยหลายประเภท เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล ความทราบแล้วนั้น ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดทำขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย สามารถสืบค้นได้ถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล ISI และ Scopus ให้ทราบโดยทั่วกัน Read More »

ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก 1-CMR-1.1_เอกสารแนวคิดเบื้องต้น-ฐานราก 2-CMR-2.2.2_ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์-ชุดโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 1-CR-1.1_เอกสารแนวคิดเบื้องต้น-เชิงพานิชย์ 2-CR-2.3_รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ 3-CR-2.2_ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์-รายโครงการ     Read More »

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

Read More »