ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 10/2563)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 1) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 10/2563) Read More »

ประกาศผลการพิจารณา ทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ….. ประกาศผลทุนนวัตกรรม-64…. 1.สัญญาทุน-มมส-นวัตกรรม…. 2.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน…. 3.ใบสำคัญรับเงิน-มมส-นวัตกรรม…. Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

เอกสารแนบประกาศหลักเกณฑ์ 65 1.แบบฟอร์มโครงการวิจัย   2.แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรม   3.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23)   4.เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์   5.ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน E-Book  การยื่นคำของบประมาณด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Read More »

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21 ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้ 1. นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation) 2. นวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation) เปิดรับสมัคร 3 รุ่น 1.รุ่น “Fly weight” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า (กลุ่มละ 5 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ) 2.รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

–  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท First International Publication – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก – ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร เอกสารแนบ…. Read More »

ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารเพิ่มเติม….. 1-บันทึกขอส่งสัญญาข้อเสนอโครงการทำนุฯ-64 2-แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนโครงการทำนุฯ-64 3-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯ-64 4-แบบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุฯ-64 Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง….. Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น ในการนี้ สกสว. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภท Basic Research Fund เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result) รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยให้ท่านดำเนินการทำสัญญารับทุนภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ประสานงาน นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี โทรศัพท์ 043 754 416 / 1758 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน.doc…… 2.-ใบสำคัญรับเงิน.doc…… 3.-สัญญาทุนกองทุน.doc……   Read More »