งานวิจัยเด่น

งานวิจัยเด่น : มะเขือเทศ 6 สายพันธุ์ใหม่

       นายพัฒนา ภาสอน นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อหาสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ที่ตอบสนองได้ดีในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพอากาศร้อนและแห้ง ถือเป็นความสำเร็จของการวิจัย โดยได้ดำเนินการขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 นามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากกรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาได้ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) พันธุ์ มมส 50-1 2.มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) พันธุ์ มมส 50-2 3.มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) พันธุ์ มมส 50-3 4.มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)  พันธุ์ มมส 50-4 5.มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)  พันธุ์ มมส 50-5 6.มะเขือเทศ ... Read More »

ไมโครเวฟเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำตาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภกร หาญสูงเนิน และอาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ วันทอง จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พัฒนาไมโครเวฟเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำตาล ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Food Chemistry ในปี ค.ศ. 2017 (Harnsoongnoen, S., & Wanthong, A. (2017). Real-time monitoring of sucrose, sorbitol, d-glucose and d-fructose concentration by electromagnetic sensing. Food Chemistry, 232, 566-570) (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461730626X) น้ำตาล (Sugar) เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) และไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) ซึ่งมีอยู่ในพืช ผลไม้ อาหาร และเครื่องดื่มต่าง ๆ น้ำตาลที่พบในผักและผลไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharides) และน้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharides) โดยน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในผัก ... Read More »

นักวิจัย มมส ค้นพบหอยแก้วน้อยชนิดใหม่ของโลก

ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ค้นพบหอยทากบกชนิดใหม่ของโลก การค้นพบในครั้งนี้เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก โดยมี ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Molluscan Research ในปี ค.ศ. 2017 (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13235818.2016.1155431) หอยทากบกชนิดใหม่ของโลกนี้ คือ “หอยแก้วน้อย” มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Sesara triodon Tanmuangpak, Tumpeesuwan & Tumpeesuwan, 2017 เป็นหอยที่มีรูปร่างสัณฐานวิทยาของเปลือกมีขนาดเล็กใส (6-12 มิลลิเมตร) แบน เรียบ แข็ง และบริเวณปากเปลือกยื่นออกมามีลักษณะคล้ายมีฟัน ... Read More »

ว่านจักจั่น : เชื้อราในแมลงที่มีประโยชน์

ว่านจักจั่น เป็นเชื้อราแมลงหรือปรสิตที่เข้าทำลายแมลง อาศัยและดูดกินน้ำลี้ยงในตัวแมลงเป็นแหล่งอาหารจนกระทั่งแมลงตาย และสร้างโครงสร้างที่เรียกว่า สโตรมา แทงออกมานอกลำตัวแมลง เชื้อราแมลงที่อยู่ในตัวอ่อนจักจั่นมีหลายสายพันธุ์ เช่น Ophiocordyceps sobolifera, O. longissima และ Polycephalomyces nipponicus เป็นต้น ในต่างประเทศมีการรายงานการแยกเชื้อราจากตัวอ่อนจักจั่นและนำเชื้อราแมลงบางชนิดเหล่านี้มาศึกษา พบว่า เชื้อราแมลงที่แยกเชื้อบริสุทธิ์ได้มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ส่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีการค้นพบว่านจักจั่นอยู่ในหลายพื้นที่ โดยเชื้อราแมลงจากตัวอ่อนจักจั่นที่พบส่วนมากเป็นชนิด O. sobolifera (ภาพที่ 1) และ P. nipponicus (ภาพที่ 2) ภาพที่ 1 เชื้อราแมลง Ophiocordyceps sobolifera ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภาพที่ 2 เชื้อราแมลง Polycephalomyces nipponicus ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สำหรับคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของเชื้อราที่แยกได้จากตัวอ่อนจักจั่นทั้งสองชนิด พบว่า O. sobolifera มีคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรกโนสในพริกได้ในสภาพห้องปฏิบัติการ (Jaihan et al., 2016) ขณะที่เชื้อราแมลง P. nipponicus มีคุณสมบัติในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ เช่น ... Read More »

การจำแนกชนิดพยาธิตืด diphyllobothriidean อย่างรวดเร็ว

ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง อ.ดร. สมจินตนา ทั่วทิพย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ได้พัฒนาวิธีการตรวจพยาธิตืด diphyllobothriidean โดยวิธี pyrosequencing และได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสาร Scientific Reports ในปี ค.ศ. 2016 (http://www.nature.com/articles/srep37228) พยาธิ diphyllobothriidean tapeworms เป็นพยาธิตืดที่พบการติดเชื้อทั้งในคน และสัตว์ คนติดพยาธิโดยการกิน เช่นกินปลาดิบ จำพวกปลาในวงศ์ปลาแซลมอนที่มีระยะติดต่อเข้าไป จากนั้นพยาธิจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้ คนที่ติดพยาธิจะมีอาการท้องร่วง ท้องเสียปวดท้อง ไม่สบายท้อง แต่คนส่วนมากจะไม่ค่อยมีอาการ แต่คนที่มีอาการรุนแรงจะทำให้ลำไส้อุดตันได้ พยาธิใน order นี้มีหลาย genus ที่ก่อโรคในคน เช่น Diphyllobothrium, Adenocephalus, Diplogonoporus และ Spirometra ซึ่งรูปร่างลักษณะคล้ายกันทำให้แยกชนิดได้ยาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้คณะ ผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธี pyrosequencing มาใช้สำหรับตรวจพยาธิ diphyllobothriidean tapeworms 9 ชนิด ... Read More »

สายอากาศสองความถี่

นักวิจัย หน่วยวิจัย แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณและระบบเชิงแสง (Research Unit for Computational Electromagnetics and Optical Systems: CEMOS) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ และนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ซีเกท (KKU-Seagate Cooperation Research Laboratory) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ได้ร่วมทำงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบและการสร้างสายอากาศขั้วเดี่ยวสองความถี่ด้วยโครงสร้างเดือย (Design and Implementation of a Dual Frequency Monopole Using Spurlines)” เพื่อมุ่งหวังในการนำโครงสร้างเดือยรูปตัวอักษรแอล มาใช้ในการพัฒนาสายอากาศขั้วเดี่ยว (Monopole antenna) ให้สามารถทำงานได้ถึง 2 ความถี่ตามที่ต้องการ จากผลการวิจัย พบว่าโครงสร้างเดือยรูปตัวอักษรแอลที่อยู่ในสายอากาศขั้วเดี่ยวสามารถทำให้เกิดการกำธรที่อีก 1 ความถี่ นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วในสายอากาศขั้วเดี่ยวแบบดั้งเดิม ดังนั้นสายอากาศขั้วเดี่ยวแบบที่มีโครงสร้างเดือยรูปตัวอักษรแอลจึงสามารถทำงานได้ถึง 2 ความถี่ โดยที่ขนาดของสายอากาศไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตสายอากาศ และเพิ่มประโยชน์ในการทำงานได้ถึง 2 ... Read More »