ข่าวทุนวิจัย

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   เอกสารต่างๆ บันทึกข้อมความขออนุมัติเบิกเงิน ใบสำคัญรับเงิน สัญญาทุน-fast-track-isi สัญญาทุน-fast-track-scopus Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษโดยทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1.ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ไทย-จีน 2.MSU-GXU.01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทย-จีน 3.MSU-GXU.02-แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 4.MSU-GXU.03 -บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ Read More »

ประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ตามที่  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้มอบหมายให้ “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU)  เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) นั้น ในการนี้  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)  เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  ทั้งนี้  นักวิจัยที่สนใจสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนปี 2564  โดย Submit proposal ในระบบ NRMS ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปรมาภรณ์  บุตรมารศรี  โทรศัพท์ 043 754 416 / 1758 ดาว์นโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศประชาสัมพันธ์ทุน 2. TimeLine ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ครั้งที่ 10/2562

ประกาศผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ครั้งที่ 10/2562   Read More »

ประกาศ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก)

Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในคน พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอแผนงานประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับแผนงานประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่  27  กันยายน  2562  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  โทรศัพท์ 043 754 416  โทรศัพท์ภายใน  1755  หรืออีเมล  paramaporn.b@gmail.com ดาว์นโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอแผนงานประกอบการของบประมาณ 2. แบบฟอร์มเสนอแผนงาน 3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ 4. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 5. platform 6. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2562  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  โทรศัพท์ 043 754 416  โทรศัพท์ภายใน  1755  หรืออีเมล  paramaporn.b@gmail.com      ดาว์นโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศหลักเกณฑ์ทุนส่งเสริมอาจารย์      2. แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์ Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2563   Read More »