ข่าวทุนวิจัย

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสา ... Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชน 2562

ด้วย สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเส ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโ ... Read More »

ประกาศขอแจ้งผลการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรร ... Read More »

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครทุ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิขาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหน ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหน ... Read More »