ข่าวทุนวิจัย

ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 10/2563)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ทุนสนับสนุน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2563 แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถส่งเบิกค่าตอบแทนได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 1) ผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 10/2563) Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

–  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท First International Publication – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท – ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก – ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร เอกสารแนบ…. Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น ในการนี้ สกสว. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภท Basic Research Fund เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result) รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยให้ท่านดำเนินการทำสัญญารับทุนภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ประสานงาน นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี โทรศัพท์ 043 754 416 / 1758 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน.doc…… 2.-ใบสำคัญรับเงิน.doc…… 3.-สัญญาทุนกองทุน.doc……   Read More »

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 *** แบบฟอร์มดาว์นโหลด *** แบบฟอร์มทุน-first-inter… แบบฟอร์มบุคลากร… แบบฟอร์มทุน-ป.โท… แบบฟอร์มทุน-ป.เอก… แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์… แบบฟอร์มทุน-fast-track…   Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการพิจารณาทุนการสร้างนวัตกรรม-ปีงบประมาณ-2563-รอบที่-2… Checklist… ใบสำคัญรับเงิน… บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน… สัญญาทุน…   Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารดาว์นโหลดของทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ 1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 2.-ใบสำคัญรับเงิน 3.-สัญญาทุน-fast-track-isi 4.-สัญญาทุน-fast-track-scopus เอกสารดาว์นโหลดของทุนส่งเสริมอาจารย์ 1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 2.-ใบสำคัญรับเงิน 3.-สัญญาทุน-isi 4.-สัญญาทุน-scopus Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (2) รายละเอียด… บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ… แบบฟอร์มทุนส่งเสริม-อาจารย์… แบบฟอร์มทุน-fast-track… Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ ให้ทราบแล้วนั้น ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ นักวิจัยเพื่อดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ชื่อโครงการ…   เอกสารต่าง… บันทึกข้อมความขออนุมัติเบิกงาน.. ใบสำคัญรับเงิน.. สัญญาทุน ISI.. สัญญาทุน Scopus .. แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย.. Read More »

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   เอกสารต่างๆ บันทึกข้อมความขออนุมัติเบิกเงิน ใบสำคัญรับเงิน สัญญาทุน-fast-track-isi สัญญาทุน-fast-track-scopus Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษโดยทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1.ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ไทย-จีน 2.MSU-GXU.01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทย-จีน 3.MSU-GXU.02-แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 4.MSU-GXU.03 -บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ Read More »