ข่าวทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอแผนงานประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับแผนงานประกอบการข ... Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจ ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพั ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษ ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ-ครั้งที่-7-2562

ประกาศผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร ... Read More »

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยพื้นฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยพื้นฐานทางวิช ... Read More »

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัต ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุน”โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปี 2562 รอบ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการว ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ ... Read More »