ประชาสัมพันธ์ ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วช. และ ม.มหาสารคาม

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Fast Track) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การเส

Read more

แจ้งผลการพิจารณา การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ตามที่ กองส่งเสริมกา

Read more