ข่าวทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 *** แบบฟอร์มดาว์นโหลด *** แบบฟอร์มทุน-first-inter… แบบฟอร์มบุคลากร… แบบฟอร์มทุน-ป.โท… แบบฟอร์มทุน-ป.เอก… แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์… แบบฟอร์มทุน-fast-track…   Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการพิจารณาทุนการสร้างนวัตกรรม-ปีงบประมาณ-2563-รอบที่-2… Checklist… ใบสำคัญรับเงิน… บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน… สัญญาทุน…   Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารดาว์นโหลดของทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ 1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 2.-ใบสำคัญรับเงิน 3.-สัญญาทุน-fast-track-isi 4.-สัญญาทุน-fast-track-scopus เอกสารดาว์นโหลดของทุนส่งเสริมอาจารย์ 1.-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน 2.-ใบสำคัญรับเงิน 3.-สัญญาทุน-isi 4.-สัญญาทุน-scopus Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (2) รายละเอียด… บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ… แบบฟอร์มทุนส่งเสริม-อาจารย์… แบบฟอร์มทุน-fast-track… Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ ให้ทราบแล้วนั้น ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ นักวิจัยเพื่อดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ชื่อโครงการ…   เอกสารต่าง… บันทึกข้อมความขออนุมัติเบิกงาน.. ใบสำคัญรับเงิน.. สัญญาทุน ISI.. สัญญาทุน Scopus .. แบบฟอร์มทุนส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย.. Read More »

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   เอกสารต่างๆ บันทึกข้อมความขออนุมัติเบิกเงิน ใบสำคัญรับเงิน สัญญาทุน-fast-track-isi สัญญาทุน-fast-track-scopus Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษโดยทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1.ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ไทย-จีน 2.MSU-GXU.01-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแลกเปลี่ยนไทย-จีน 3.MSU-GXU.02-แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 4.MSU-GXU.03 -บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ Read More »

ประชาสัมพันธ์การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ตามที่  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้มอบหมายให้ “หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU)  เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) นั้น ในการนี้  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)  เพื่อของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  ทั้งนี้  นักวิจัยที่สนใจสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนปี 2564  โดย Submit proposal ในระบบ NRMS ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปรมาภรณ์  บุตรมารศรี  โทรศัพท์ 043 754 416 / 1758 ดาว์นโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศประชาสัมพันธ์ทุน 2. TimeLine ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ครั้งที่ 10/2562

ประกาศผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ครั้งที่ 10/2562   Read More »